Verkoopsvoorwaarden

HQI_Verkoopsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 30/10/2018

1 TOEPASSELIJKHEID
Deze verkoopvoorwaarden hebben betrekking op de verkoop van producten aan u door HQI.
Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst bij HQI. Door het plaatsen van een bestelling bij HQI stemt u in met de toepassing van deze verkoopvoorwaarden op uw bestelling.


2 DE OVEREENKOMST
Uw bestelling is een aanbod aan HQI voor het sluiten van een koopovereenkomst. Indien u een bestelling plaatst bij HQI ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat uw bestelling door ons is ontvangen met daarin tevens de gegevens van deze bestelling (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging is geen aanvaarding van uw aanbod maar dient slechts ter informatie dat uw bestelling door ons is ontvangen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product aan u verzenden en deze verzending door middel van een tweede e-mail bevestigen (verzendbevestiging). Indien uw bestelling in meerdere pakketten wordt verzonden, kan het gebeuren dat u voor elk afzonderlijk pakket een verzendbevestiging ontvangt. In dat geval komt voor elke verzendbevestiging een afzonderlijke koopovereenkomst tot stand met betrekking tot de in de desbetreffende verzendbevestiging genoemde producten. Wederpartij is HQI. Ongeacht uw herroepingsrecht conform artikel 4 kunt u uw bestelling van een product vóór toezending van de bijbehorende verzendbevestiging te allen tijde kosteloos annuleren.
Dit recht op annulering bestaat niet bij bepaalde productgroepen en diensten, waaronder gepersonaliseerde materialen. U stemt ermee in dat u facturen in elektronische vorm ontvangt. Elektronische facturen worden u in PDF verstuurd, dit naar het email adres dat u opgegeven hebt voor het verzenden van de factuur, als u dit veld niet hebt ingevuld zal de factuur verzonden worden naar uw inlog emailadres.


3 EIGENDOMSRECHT
De geleverde producten blijven eigendom van HQI tot deze volledig betaald zijn aan HQI. Zij kunnen steeds opeisbaar zijn na het niet betalen binnen een redelijke termijn. (zie betalingstermijnen)


4 HERROEPINGSRECHT TOT EN MET 14 DAGEN


Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) de producten (of het laatste product, de laatste deelzending of het laatste deel in het geval van een overeenkomst met betrekking tot meerdere goederen van één bestelling of de levering van een product in meerdere deelzendingen of delen) heeft. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Zend uw aanvraag via het formulier naar: return@HQIstore.eu
U kunt uw verklaring conform de toelichting en met de formulieren dat online te vinden is bij de Klantenservice invullen en terugzenden. De melding is tijdig indien u de herroepingsverklaring hebt verstuurd vóór afloop van de herroepingstermijn en indien u de goederen hebt geretourneerd binnen de hierna gedefinieerde termijn.
Voor meer informatie over reikwijdte, inhoud en toelicht van het gebruik kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle bedragen terug die wij van u hebben ontvangen voor de gekochte goederen en alle kosten van de voordeligste door ons aangeboden standaardlevering. Deze terugbetaling vindt onmiddellijk plaats dan wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de melding van uw herroeping door ons is ontvangen, zulks onder voorbehoud van de hierna genoemde situaties. Voor zover met u niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen, betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als door u is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie. Voor de terugbetaling berekenen wij u in elk geval geen kosten. Wij kunnen de terugbetaling opschorten totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of, wanneer dat eerder is, totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.
U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen aan ons terug te zenden, gerekend vanaf de dag waarop wij door u zijn geïnformeerd over uw herroeping van deze overeenkomst. De melding is tijdig indien u de goederen heeft verzonden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen. De retourneringskosten komen voor uw rekening. Tevens moeten de geretourneerde goederen overeenkomen met de bestelde goederen. De prijs zal steeds dezelfde zijn als op de koopovereenkomst. Voor de retournering zal er een restocking aangerekend worden van 10% van de waarde van de koopovereenkomst met een minimum bedrag van 25 euro.


5 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Het herroepingsrecht geldt vervalt bij de volgende overeenkomsten:

  • betreffende de levering van goederen die met het oog op gezondheid en hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn en waarvan de verzegeling of verpakking na de levering geopend is of die na levering gezien de aard van de goederen onscheidbaar met andere goederen zijn vermengd;
  • betreffende de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van klanten of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften;
  • betreffende de levering van goederen waarvan de houdbaarheidsdatum wordt overschreden.
  • betreffende diensten die door HQI volledig zijn verleend en indien u voor de bestelling hebt kennisgenomen en uitdrukkelijk hebt ingestemd met het feit dat wij met het verlenen van de Dienst kunnen beginnen en u uw herroepingsrecht verliest bij volledige nakoming van de overeenkomst.


6 ONZE VRIJWILLIGE TERUGGAVEGARANTIE
In aanvulling op uw wettelijke rechten biedt HQI bvba u de volgende vrijwillige teruggavegarantie:
Indien geen van de uitzonderingen van toepassing zijn en indien de producten volledig zijn en zich in dezelfde staat bevinden als bij ontvangst, dan kunt u producten van HQI bvba binnen 14 dagen na ontvangst van de producten retourneren aan HQI bvba.
Indien u goederen retourneert in overeenstemming met deze vrijwillige teruggavegarantie, dan restitueren wij de door u reeds betaalde koopprijs; de verzendkosten van uw oorspronkelijke aankoop komen echter voor uw rekening, evenals het transportrisico en de kosten van retournering. Deze teruggavegarantie laat uw wettelijke rechten en uw hierboven beschreven herroepingsrecht onverlet.


7 WETTELIJK GARANTIERECHT
Aanvullend op uw 14-daagse teruggavegarantie hebben aankopers in de Europese Unie gedurende 12 maanden vanaf levering van de goederen garantierechten en hebben zij recht op reparatie of vervanging van de op HQI gekochte producten, indien deze gebreken vertonen of niet voldoen aan hun beschrijving. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, heeft u recht op terugbetaling of vermindering van de koopprijs. Bij verbruiksgoederen of verkeerd gebruik kan de garantietermijn korter zijn dan 1 jaar.


8 PRIJZEN
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting indien u professionele klant bent.
Ondanks onze grootste inspanningen kan bij enkele producten in onze catalogus de verkeerde prijs staan. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling verwerken en voordat wij factureren. Als bij een product de verkeerde prijs staat en de juiste prijs is hoger dan de prijs op de website, zullen wij vóór het verzenden van de goederen contact met u opnemen om te vragen of u het product tegen de correcte prijs wilt kopen of dat u de bestelling wilt annuleren. Indien de correcte prijs van een product lager is dan de door ons aangegeven prijs zullen wij de lagere prijs berekenen en het product aan u toezenden.


9 BETALINGEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD
De aankoper kan de koopprijs met een creditcard of factuur betalen. Voor betalingen op factuur geldt er een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum of indien anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper.
Elk geleverd product blijft tot het moment van volledige betaling eigendom van HQI bvba.
Aankoop op factuur:
Betaling op factuur is uitsluitend mogelijk voor consumenten vanaf 18 jaar. Het factuurbedrag wordt opeisbaar bij ontvangst van de factuur. HQI bvba behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden.
Indien het factuurbedrag om aan de aankoper toe te rekenen redenen niet uiterlijk op de vervaldatum is betaald, brengt HQI bvba een vaste schadevergoeding ter hoogte van € 15,00 in rekening, tenzij de aankoper kan aantonen dat er onderlinge overeenkomst bestaat tussen de verkoper en de koper.
Bij betaling op factuur evenals in overige gevallen waarbij daartoe een gerechtvaardigde aanleiding bestaat, controleert en beoordeelt HQI de gegevens van de aankoper en wisselt het gegevens uit met kredietregistratiebureaus. Voor een beslissing over het gebruik van de betaalwijze 'aankoop op factuur' gebruiken wij - naast eigen gegevens - waarschijnlijkheidswaarden voor de beoordeling van het kredietrisico, die wij ontvangen van onze externe partner. De berekening van de waarschijnlijkheidswaarden is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. Genoemde bedrijven worden verder ingezet voor het valideren van de door u opgegeven adresgegevens.


10 LEVERING
Voor zover niet anderszins overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de aankoper opgegeven leveringsadres. Op de website vindt u informatie over de beschikbaarheid van producten die door HQI worden verkocht (bijv. op de betreffende pagina met productspecificaties). Wij wijzen u erop dat alle informatie over beschikbaarheid, verzending of bezorging van een product slechts bij benadering geldt en indicatief is. Zij vormen geen bindende resp. gegarandeerde verzend- of leveringstermijnen, tenzij dit bij de verzendopties van het betreffende product uitdrukkelijk als zodanig staat aangegeven. Indien HQI tijdens het verwerken van uw bestelling vaststelt dat door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hierover apart geïnformeerd via e-mail of via onze klantendienst. De wettelijke aanspraken van de aankoper blijven hierdoor onverlet.

Verzendkosten
Er kunnen verzendkosten worden aangerekend afhankelijk van factuurbedrag en leveringsadres.
De verzendkosten worden getoond in het aankoopproces

Indien levering aan de aankoper niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de toegangsdeur, de huisdeur of het trapgat van de aankoper passen of omdat de aankoper niet op het door hem opgegeven leveringsadres wordt aangetroffen, terwijl het leveringstijdstip met inachtneming van een redelijke termijn aan de aankoper is aangekondigd, zijn de kosten voor de mislukte levering voor rekening van de aankoper.


11 INVOERRECHTEN
Indien u bij HQI producten voor levering buiten de EU bestelt, dient u eventueel invoerrechten en -heffingen te betalen die worden geheven zodra het pakket zijn bestemming bereikt. Alle aanvullende tarieven in verband met de inklaring zijn voor uw rekening; wij hebben geen invloed op deze tarieven. Invoerregelingen zijn per land sterk verschillend, en zodoende kunt u het beste contact opnemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie. Wij wijzen u er verder op dat u bij bestellingen via HQI als invoerende partij wordt beschouwd en als zodanig alle wet- en regelgeving van het land waarin u de producten ontvangt, dient na te leven. Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van uw gegevens en wijzen onze internationale klanten erop dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan onderzoek en controles door douaneautoriteiten. Meer informatie over invoer van producten en douaneregelingen vindt u bij uw douanediensten.

12 GARANTIE OP PRODUCTEN VERKOCHT DOOR HQI EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Aanvullend op uw 30-daagse teruggavegarantie hebben aankopers in de Europese Unie gedurende één jaar vanaf levering van de goederen garantierechten en hebben zij recht op reparatie of vervanging van de op HQI gekochte producten, indien deze gebreken vertonen of niet voldoen aan hun beschrijving. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, heeft u recht op terugbetaling of vermindering van de koopprijs.


Indien voor nakoming achteraf een vervangende levering wordt gekozen, is de aankoper verplicht de als eerste geleverde goederen binnen 30 dagen naar HQI terug te sturen. Deze kosten zijn voor de aankoper of indien anders overeengekomen. De gebrekkige goederen dienen conform de wettelijke voorschriften te worden geretourneerd. HQI behoudt zich het recht voor conform de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.
Bij verbruiksgoederen of verkeerd gebruik van het product kan de garantietermijn korter zijn dan één jaar.
Voor aanvullende informatie over de bepalingen en voorwaarden verwijzen wij naar onze retourneringsvoorwaarden.
HQI is onbeperkt aansprakelijk voor zover de schade voortvloeit uit opzettelijke of grof nalatige tekortkoming in de nakoming door HQI dan wel door een wettige vertegenwoordiger of hulppersoon van HQI.


Verder is HQI aansprakelijk voor de nalatige schending van wezenlijke verplichtingen. Als wezenlijk gelden verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of waarvan de nakoming de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan u vast vertrouwt. HQI is alsdan echter slechts aansprakelijk voor voorzienbare, voor de Overeenkomst kenmerkende schade. HQI is niet aansprakelijk voor de nalatige schending van andere dan de in bovenstaande zinnen genoemde verplichtingen.
Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij aantasting van leven, lichaam of gezondheid, voor gebreken betrekking hebbend op gegarandeerde eigenschappen van het product en niet in geval van opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid ingevolge de wettelijke productaansprakelijkheid blijft onverlet.
Alle producten dienen voor gebruik gecontroleerd te worden op hun detecteerbaarheid door de aankoper. Elk bedrijf heeft zijn eigen aparte instellingen van de detectoren waarbij er mogelijk bepaalde onderdelen niet detecteerbaar zijn. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden mocht er een contaminatie optreden door het gebruik van zijn producten.
Voor zover de aansprakelijkheid van HQI is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten gunste van de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.


13 TOEPASSELIJK RECHT
Belgisch recht is van toepassing. Overeengekomen is de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in het arrondissement waar HQI gevestigd is. Dit betekent dat u vorderingen in verband met deze Verkoopvoorwaarden die voortvloeien uit de normen van consumentenbescherming naar keuze zowel in België als in het EU-land waar u woont kunt indienen.
De Nederlandstalige versie van deze overeenkomst hebben voorrang op alle andere talen.


14 VERANDERINGEN VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om onze website, regelingen, voorwaarden, waaronder deze Verkoopvoorwaarden, te allen tijde te veranderen. Op uw bestelling zijn echter de Verkoopvoorwaarden, contractuele voorwaarden en Algemene Voorwaarden van toepassing die op het moment van uw bestelling van kracht zijn, voor zover een verandering van deze voorwaarden niet wettelijk of van overheidswege noodzakelijk is (in dat geval zijn ze ook van toepassing op bestellingen die u voorheen heeft geplaatst). Indien een regeling in deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, geldt deze regeling als scheidbaar en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende regelingen.

15 GEEN AFSTAND
Wanneer u deze Verkoopvoorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Verkoopvoorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.

16 MINDERJARIGEN
Wij verkopen en bieden minderjarigen geen producten aan. (-18 jaar)

17 ONZE CONTACTGEGEVENS

HQI bvba,
Kalverstraat 42
9150 Rupelmonde
België
Tel.: +32 3744 2555
Btw-nummer: BE 0820 706 904