Privacy policy

Haircap bvba - Privacykennisgeving

Laatst bijgewerkt: 22/10/2018

Wij zijn ons bewust dat het voor u van groot belang is te weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld. Wij hechten eraan dat u erop vertrouwt dat wij dat op een zorgvuldige en weloverwogen wijze doen. In deze Privacykennisgeving zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via de HQI websites, apparatuur, producten, diensten, online en fysieke winkels die verwijzen naar deze Privacykennisgeving (hierna gezamenlijk te noemen: "HQI ").

Verantwoordelijken voor persoonsgegevens
HQI bvba, Kalverstraat 42, 9150 Rupelmonde, België en/of de aan hen gelieerde ondernemingen (hier gezamenlijk te noemen: "HQI ") zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de via HQI verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt HQI over haar klanten?
Wij verzamelen persoonsgegevens die ons in staat stellen u onze producten en diensten aan te bieden en deze doorlopend te verbeteren.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Door u verstrekte gegevens: Wij ontvangen en bewaren gegevens die u ons verstrekt in het kader van aankopen bij HQI. U kunt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dat betekent dan wel dat u mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van de HQI.
 • Automatisch verzamelde gegevens: Wij verzamelen en bewaren automatisch bepaalde soorten gegevens wanneer u gebruikmaakt van HQI, waaronder gegevens over uw gebruik, zoals hoe u omgaat met de via HQI beschikbare content en diensten. Net als veel andere websites maken wij gebruik van cookies en andere unieke identificatoren en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser of apparaat contact maakt met HQI en andere door of namens HQI op andere websites aangeboden content.
 • Gegevens afkomstig uit andere bronnen: Wij kunnen gegevens uit andere bronnen afkomstige over u verkrijgen.

Voor welke doeleinden verwerkt HQI uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om HQI die wij onze klanten aanbieden te exploiteren, beschikbaar te stellen en te verbeteren. Tot deze doeleinden behoren:

 • Afnemen en leveren van producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestellingen uit te voeren, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en om met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen.
 • Aanbieden van HQI, problemen oplossen en verbeteringen aanbrengen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ter vergroting van de functionaliteit, voor het analyseren van de prestaties, het corrigeren van fouten en het verbeteren van het gebruiksgemak en de doelmatigheid van HQI websites.
 • Aanbevelingen en personalisering. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om bepaalde functionaliteiten, producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn, uw voorkeuren te identificeren en een gepersonaliseerde ervaring met HQI websites aan te bieden.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen hebben wij een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens te verzamelen en verwerken.
 • Communiceren met u. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om op verschillende wijzen (telefonisch, per e-mail, chat, etc.) met u te communiceren over HQI en zijn producten.
 • Adverteren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om gerichte advertenties te tonen voor functionaliteiten, producten en diensten waarvan wij menen dat u daarin geïnteresseerd kunt zijn.
 • Voorkomen van fraude en kredietrisico’s. Wij verwerken persoonlijke gegevens om fraude en misbruik op te sporen en te voorkomen ter bescherming van de veiligheid van onze klanten, HQI en anderen. Wij kunnen voor het beoordelen en beheersen van risico’s gebruikmaken van scoremethodes.
 • Doeleinden waarvoor wij uw toestemming vragen. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doeleinde. U wordt daarvan in kennis gesteld. Als u ons toestemming hebt gegeven uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij de verwerking van uw gegevens voor dat doeleinde staken.

Hoe zit het met cookies?

Om ervoor te zorgen dat uw browser of apparaat onze systemen herkent en om HQI aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van cookies. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies en hoe wij deze gebruiken.

Deelt HQI persoonsgegevens met anderen?

Informatie over onze klanten vormt een belangrijk onderdeel van onze onderneming en het verkopen van de persoonsgegevens van onze klanten aan anderen behoort niet tot onze activiteiten. HQI deelt de persoonsgegevens van haar klanten uitsluitend op de hieronder omschreven wijze en met HQI en dochtermaatschappijen waarover HQI bvba de zeggenschap uitoefent en op wie deze privacykennisgeving eveneens van toepassing is of waarvan het beleid ten minste dezelfde mate van bescherming biedt als omschreven in deze privacykennisgeving.

 • Externe dienstverleners: Wij maken gebruik van andere ondernemingen en personen die bepaalde activiteiten namens ons uitvoeren. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het verwerken van bestellingen voor producten en diensten, leveren van pakketten, post- en e-mailverzendingen, verwijderen van doublures in klantlijsten, gegevensanalyse, marketingassistentie, genereren van zoekresultaten en links (inclusief betaalde listings en links), verwerken van betalingen, verspreiden van content, kredietrisicobeoordeling en klantenservice. Deze externe dienstverleners hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover zij deze bij de uitoefening van hun activiteiten nodig hebben, maar het is hen niet toegestaan deze voor andere doeleinden te gebruiken. Daarnaast zijn zij verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze privacykennisgeving en voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Bedrijfsoverdracht: Naarmate wij onze activiteiten verder ontwikkelen, is het mogelijk dat wij andere bedrijven of diensten overnemen of afstoten. Bij dergelijke transacties vormen klantgegevens normaal gesproken een van de activa die worden overgedragen, maar blijven de gedane toezeggingen in een vóór die transactie reeds bestaande privacyverklaring van kracht (tenzij de klant uiteraard anderszins toestemming geeft). Mocht HQI of een wezenlijk onderdeel daarvan onverhoopt worden overgenomen, dan behoren de klantgegevens uiteraard tot een van de activa die worden overgedragen.
 • Bescherming van HQI en anderen: Wij verstrekken account- en andere gegevens wanneer wij van mening zijn dat dit wettelijk is voorgeschreven, om naleving van onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen, of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van HQI, onze gebruikers en anderen te beschermen. Hiertoe behoort ook het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties in het kader van bescherming tegen fraude en verlaging van het kredietrisico.

Uitgezonderd zoals hierboven omschreven, ontvangt u van ons een kennisgeving wanneer wij op u betrekking hebbende persoonsgegevens delen met derden, waarbij u dan de mogelijkheid heeft om aan te geven dat u niet wilt dat deze gegevens worden gedeeld.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Unie.

Wanneer persoonsgegevens door ons worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Unie, zorgen wij ervoor dat dit geschiedt overeenkomstig deze privacykennisgeving en zoals toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Wij hebben onze systemen en apparatuur ontworpen met uw veiligheid en privacy in gedachten.

 • Wij dragen ervoor zorg dat uw gegevens tijdens elke doorgifte zijn beveiligd door middel van Secure Sockets Layer (SSL) software, waarmee de door u verstrekte gegevens worden versleuteld.
 • Wij hanteren bij het behandelen van creditcardgegevens de veiligheidseisen conform de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
 • Wij hebben fysieke, elektronische en procedurele waarborgen ingebouwd bij het verzamelen, bewaren en bekendmaken van persoonlijke klantgegevens. Op grond van onze beveiligingsprocedures kunnen wij u van tijd tot tijd vragen zich te identificeren voordat wij persoonsgegevens aan u bekendmaken.
 • Het is belangrijk dat u maatregelen neemt om onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computers, apparaten en apps te voorkomen. Zorg ervoor dat u zich afmeldt als u een computer die u met anderen deelt, niet meer gebruikt.

Welke gegevens kan ik inzien?

Onder “Je account” op de website kunt u gegevens als uw naam, adres, betalingsopties, profielinformatie en bestelgeschiedenis inzien.
Welke keuzes heb ik?
Mocht u vragen of bezwaren hebben over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Zoals eerder opgemerkt, kunt u besluiten bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar u kunt dan mogelijk niet profiteren van alle HQI diensten.

 • U kunt bepaalde gegevens aanvullen of bijwerken. Als u de gegevens bijwerkt, bewaren wij gewoonlijk een kopie van de vorige versie voor onze administratie.
 • Als u geen e-mails of andere communicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u uw communicatievoorkeuren aanpassen in uw klantenzone.
 • Gewoonlijk wordt in de Helpfunctie van uw browser en apparaat aangegeven hoe u kunt voorkomen dat uw browser of apparaat nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten aangeven wanneer er een nieuwe cookie wordt geplaatst, of hoe u het plaatsen van cookies helemaal kunt uitschakelen. Omdat cookies het mogelijk maken om gebruik te maken van bepaalde essentiële HQI diensten, raden wij u aan het plaatsen ervan niet uit te schakelen. Als u onze cookies blokkeert of niet accepteert, kunt u bijvoorbeeld geen items toevoegen aan uw winkelwagen, afrekenen of gebruikmaken van HQI diensten waarvoor u zich moet aanmelden. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies.
 • U kunt anoniem op onze websites browsen door uw account af te melden en de cookies op uw browser uit te schakelen.
 • Wanneer u toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij de verdere verwerking van uw gegevens voor dat doeleinde staken.
 • U kunt ook aangeven dat u niet wilt dat bepaalde andere soorten gegevensverwerking plaatsvinden door de instellingen op de betreffende HQI website. Bij de meeste apparaten kunt u dit aanpassen in de instellingen van het apparaat. Als u vragen hebt over het wijzigen van toestemming op uw apparaat, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van het apparaat, aangezien de instellingen per apparaat kunnen verschillen.

Daarnaast kunt u, met inachtneming van het toepasselijk recht, een verzoek indienen tot inzage, correctie en vernietiging van uw gegevens of om deze te laten overdragen. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of verzoeken de verwerking ervan te beperken. Neem contact op met de HQI Klantenservice als u dit wenst te doen.

Mogen kinderen de HQI websites gebruiken?

HQI biedt geen producten aan voor verkoop aan kinderen. (personen jonger dan 18 jaar)

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in staat te stellen de HQI websites te blijven gebruiken, zo lang als dat nodig is ten behoeve van de betreffende doeleinden zoals omschreven in deze privacykennisgeving, en zo lang wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden of zoals anderszins aan u medegedeeld. Zo bewaren wij uw bestelgeschiedenis zodat u kunt zien wat u in het verleden hebt aangeschaft (voor opvolgende bestellingen) en aan welke adressen uw bestellingen zijn geleverd en om de relevantie van de door ons aanbevolen producten en diensten te verbeteren.

Contactgegevens, kennisgevingen & herzieningen

Mocht u een klacht hebben over hoe HQI met uw privacy omgaat of wilt u spreken met een van onze verwerkingsverantwoordelijken, dan kunt u contact met ons opnemen. U dient dan een uitgebreide omschrijving van uw klacht te geven, waarna wij zullen proberen de kwestie voor u op te lossen. Daarnaast kunt u contact opnemen met functionaris voor de gegevensbescherming van de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijken via legal@hqistore.eu.
U kunt ook een klacht indienen bij de primaire toezichthoudende autoriteit, https://www.privacycommission.be/, of met de toezichthoudende autoriteit in uw land.

Onze activiteiten zijn continu aan verandering onderhevig en onze privacykennisgeving verandert mee. Wij verzoeken u regelmatig onze website te raadplegen om te zien wat er veranderd is. Tenzij anders aangegeven, is de meest recente privacykennisgeving van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account bezitten. We staan achter de beloften die we doen, en zullen ons beleid en onze praktijken nooit zodanig fundamenteel wijzigen waardoor gegevens van de klant die in het verleden zijn verzameld zonder toestemming voortaan minder bescherming genieten.

Gegevens die u aan ons verstrekt als u gebruikmaakt van HQI

U verstrekt ons gegevens wanneer u:

 • zoekt naar producten en diensten
 • een bestelling plaatst via HQI
 • content downloadt, streamt, bekijkt of gebruikt op een apparaat of via een dienst
 • Informatie verstrekt in je account (waarvan u er meerdere kunt hebben als u vanaf meer dan één e-mailadres of telefoonnummer bij ons winkelt) of je profiel
 • verstrekte informatie in uw account
 • per telefoon, e-mail of anderszins met ons communiceert
 • een vragenlijst, support ticket of deelnameformulier voor een prijsvraag invult
 • deelneemt aan een evenementen of klantenrecensies verstrekt of artikelen beoordeelt

Bij het uitvoeren van deze handelingen kunt u ons bijvoorbeeld de volgende gegevens verstrekken: uw naam, adres en telefoonnummer, betaalgegevens, leeftijd, locatiegegevens, gegevens over personen aan wie bestellingen worden verzonden, e-mailadressen van uw collega’s en andere personen, de inhoud van aan ons verzonden recensies en e-mails, omschrijvingen en foto’s van u in je Profiel; afbeeldingen en video's die in verband met HQI zijn opgeslagen, informatie en documentatie over uw identiteit en status, bedrijfs- en financiële informatie, kredietgegevens, btw-nummer, logbestanden en configuraties van uw apparaat.

Automatische gegevens

Wij verzamelen en analyseren onder andere de volgende gegevens:

 • Internetprotocol (IP-)adres waarmee uw computer of ander apparaat is verbonden met het internet
 • gebruikersnaam, e-mailadres met uitzondering van wachtwoorden
 • gegevens over uw computer, apparaat en verbinding, zoals soort en versie van de gebruikte browser, plug-ins, besturingssysteem of tijdzone-instelling
 • de locatie van uw apparaat of computer
 • gegevens over hoe u content gebruikt, zoals downloaden, streamen en afspelen, inclusief duur en aantal gelijktijdige streams en downloads, netwerkgegevens ter vaststelling van de kwaliteit van het streamen en downloaden en informatie over uw internetprovider;
 • overzicht van aankopen en gebruik van content, welke informatie kan worden samengevoegd met vergelijkbare informatie van andere klanten om functies zoals bestsellers te creëren; ;
 • de volledige uniform resource locators (URL) clickstream naar, via en van onze website (inclusief datum en tijdstip); aantal cookies; producten en/of content die u hebt bekeken of hebt opgezocht, responsetijd van pagina’s, downloadfouten, informatie over wat er gebeurt op een webpagina (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen);
 • telefoonnummers waarmee onze klantenservice wordt gebeld.

We kunnen ook apparaat ID's, cookies en andere technologieën op apparaten, applicaties en onze webpagina's gebruiken om blader-, gebruiks- of andere technische informatie te verzamelen voor fraudepreventiedoeleinden.

Automatische gegevens paswoorden

Wij verzamelen en analyseren nooit wachtwoorden:

 • Wachtwoorden worden NOOIT verzameld, deze zijn geëcrypteerd en zijn zelfs voor HQI niet bruikbaar of leesbaar.
 • Bij verlies of vergeten zal u steeds een nieuw paswoord moeten aanmaken.


Gegevens afkomstig uit andere bronnen

Wij verkrijgen onder andere de volgende gegevens uit andere bronnen:

 • geactualiseerde leverings- en adresgegevens van onze expediteurs of derden, die wij gebruiken om onze administratie aan te passen om de volgende bestelling of communicatie eenvoudiger te kunnen laten plaatsvinden;
 • accountgegevens, aankoop- en afbetalingsgegevens, paginaweergave of andere gegevens over uw omgang met ondernemingen met wie wij producten of diensten onder gezamenlijke merken aanbieden of voor wie wij technische, afhandelings-, betaal-, advertentie- of andere diensten verzorgen;
 • kredietwaardigheidsinformatie van kredietregistratiebureaus ter voorkoming en bestrijding van fraude en om aan bepaalde klanten bepaalde krediet- of financiële producten aan te bieden.

Gegevens waartoe u toegang kunt krijgen

U kunt via HQI toegang krijgen tot onder andere de volgende gegevens:

 • status van recente bestellingen (inclusief abonnementen)
 • overzicht van al uw bestellingen in het verleden
 • naar u herleidbare informatie (inclusief naam, e-mail, communicatie en voorkeuren voor nieuwsbrieven)
 • betalingsvoorkeuren (inclusief betalingsgegevens)
 • instellingen voor e-mailberichten (inclusief productbeschikbaarheid, verzonden bestellingen, herinneringen en nieuwsbrieven)

Voor vragen over onze diensten kan u ons steeds bereiken via mail, telefoon, chat of bezoek (enkel op afspraak)